Logo-helper

Doradztwo odszkodowawcze

Niesiemy pomoc ludziom

Zadzwoń do nas

+48 603-173-733

Szkody osobowe

Szkoda osobowa (niemajątkowa) - to szkoda, która polega na ujemnych doznaniach psychicznych, bólu i cierpieniach związanych ze szkoda na osobie lub też stanowi konsekwencję naruszenia dóbr osobistych (przepis art. 448 k.c.).

Do szkód osobowych zaliczyć można np. obrażenia odniesione w:

 • wypadku samochodowym,
 • wypadku przy pracy,
 • upadku na śliskim chodniku,
 • upadku na uszkodzonych schodach lub nieoświetlonym korytarzu,
 • powstałe w wyniku błędu lekarskiego (niewłaściwe leczenie, niewłaściwa diagnostyka);

W naszych działaniach dążymy do tego aby uzyskane na rzecz naszego klienta świadczenie było jak najwyższe.

W przypadku doznania obrażeń ciała na rzecz osób poszkodowanych lub uprawnionych możemy uzyskać, następujące świadczenia:

 1. zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę;
 2. stosowne odszkodowanie;
 3. zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej;
 4. zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem - np. leczenia, rehabilitacji, lepszego odżywiania, opieki nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania, przygotowania do nowego zawodu, pogrzebu itp.
 5. zwrot utraconych zarobków - w sytuacji wystąpienia uszczerbku majątkowego związanego z niezdolnością do pracy na skutek doznanych w następstwie wypadku obrażeń ciała
 6. renta - w przypadku zwiększenie potrzeb, utrata zdolności do pracy, zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość. Świadczenie to ma na celu zapewnienie poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy stanu jego zdrowia jak również wyrównania różnicy w dochodach jakie powstały na skutek wypadku
 7. renta przysługująca osobom uprawnionym do alimentacji po śmierci poszkodowanego;
 8. koszty pochówku, pogrzebu postawienia nagrobka;

Dokonana zmiana przepisów prawa i ukształtowane orzecznictwo sądów w zakresie przysługującego zadośćuczynienia umożliwia obecnie również dochodzenie zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej - jeżeli w wyniku wypadku śmierć poniosła osoba bliska, uprawnieni mogą dochodzić roszczeń z tytułem zadośćuczynienia .

W ramach zawartej z naszą firmą umowy dokonujemy analizy sprawy, ustalamy możliwość dochodzenia wszelkich roszczeń związanych z doznanymi obrażeniami ciała lub śmiercią osoby bliskiej, udzielamy porad w zakresie należytego udokumentowania roszczeń. Zapewniamy pomoc dotycząca leczenia, konsultacji lekarskich i rehabilitacji.

Zapewniamy profesjonalną obsługę w procesach sądowych zarówno z zakresu prawa cywilnego jak również prawa karnego. W przypadku wszczętego postępowania karnego prowadzimy postępowanie zarówno na etapie przygotowawczym jak również sądowym.