Logo-helper

Doradztwo odszkodowawcze

Niesiemy pomoc ludziom

Zadzwoń do nas

+48 603-173-733

Szkody rzeczowe

Szkoda rzeczowa (majątkowa) ta szkoda powoduje reperkusje w majątku poszkodowanego. Powstaje wówczas gdy dochodzi do uszkodzenia, utraty lub zniszczenia posiadanych przez nas dóbr materialnych. Do szkód majątkowych zaliczają się m. in. szkody w: budynkach, budowlach, uprawach rolnych, hodowli zwierząt, pojazdach mechanicznych jak również szkody transportowe.

Do szkód osobowych zaliczyć można np. obrażenia odniesione w:

 • szkody w budynkach i lokalach mieszkalnych (chodzi o szkody powstałe m.in. na skutek kradzieży z włamaniem, przepięcia, zalania, jak również deszczu nawalnego, gradu, huraganu, powodzi, pożaru, rabunku, uderzenia pioruna),
 • szkody komunikacyjne z ubezpieczeń OC, AC (chodzi m.in. o szkody w pojeździe powstałe na skutek działania osób trzecich, zderzenia z innym pojazdem, kradzieży, działania czynników chemicznych i termicznych oraz sił przyrody),
 • szkody z odpowiedzialności cywilnej sprawcy ( OC sprawcy ) chodzi o szkody powstałe na skutek zaniedbań sprawcy i polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia),
 • szkody powstałe w uprawach (uszkodzenia plonów rolnych przez zwierzynę łowną, powstałe na skutek huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych);,

Zdobyte doświadczenie w związku z prowadzonymi sprawami w zakresie uzyskania należnego odszkodowania za uszkodzone mienie pozwala na przedstawienie naszym klientom najlepszego wariantu dochodzenia roszczeń i udokumentowania ich wysokości

W ramach zawartej umowy w Państwa imieniu dokonujemy:

 1. analizę otrzymanych dokumentów,
 2. działań zmierzających do ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za szkodę
 3. sporządzenia dokumentacji fotograficznej uszkodzonego mienia
 4. ustalenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej i odpowiedzialności ubezpieczyciela
 5. zabezpieczania interesów wobec odpowiedzialnych za szkodę
 6. oszacowania bezspornej wysokości szkody (w przypadku braku możliwości oszacowania wysokości szkody przez zobowiązanego).
 7. zgłoszenia roszczeń do zakładu ubezpieczeń lub podmiotu odpowiedzialnego oraz bieżący monitoring procesu likwidacji szkody;
 8. skierowania sprawy na drogę sądową;